Zīļuku grupa

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Reģ. Nr. 4401901627, adrese Palastaiela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis  64122885

Kārtība, kādā iestādē organizē bērnu dienas gaitu.

  1.  Izdota pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
  1. Kārtība saistoša pirmsskolas izglītības skolotājām, skolotāju palīgiem, pirmsskolas mūzikas skolotājai, pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājam
  2. Bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem darbības organizē noteiktā dienas gaitu:

 

Laiks Bērnudarbības
7.00 – 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs vai integrētās nodarbības
8.30 Brokastis
 

9.00  – 10.30

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un integrētās rotaļnodarbības, atbilstoši nodarbību sarakstam

Gatavošanās pastaigai

11.00 Pastaiga svaigā gaisā- rotaļas, vērojumi, darbs, kustību attīstība
12.30 –13.00 Pusdienas
13.00 – 15.00 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgās higienas darbības, bērnu atpūta.
15.00 – 15.30 Pakāpeniska celšanās, rotaļas.
15.30 Launags
 

16.00 – 19.00

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālāis darbs, integrētās rotaļnodarbības, saskaņā ar nodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās.
Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas gaitas darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.

Ziemā ierobežojumi pastaigām svaigā gaisā, atkarīgi no gaisa temperatūras

 

Dienas režīma izrakstus grupu skolotājas katra mācību gada sākumā izliek grupu vecāku stendos.

Bērnu dienas režīmā vadītāja var veikt izmaiņas, ja veikti grozījumi MK noteikumos, vai būtiski mainās iestādes darba organizācija, ja Pedagoģiskā padome vai Iestādes padome iesniedz pamatotus priekšlikumus.