Ežu grupa

 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Reģ. Nr. 4401901627, adrese Palastaiela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis  64122885 , e-pasts: 1pii@novads. cesis.lv

Cēsīs

Kārtība, kādā iestādē organizē bērnu dienas gaitu.

  1. Izdota pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.
  2. Kārtība saistoša pirmsskolas izglītības skolotājām, skolotāju palīgiem, pirmsskolas mūzikas skolotājai, pirmsskolas sporta skolotājiem,
  3. Bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem darbības organizē noteiktā dienas laikā:

 

Laiks Bērnu darbības
7.00 – 8.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas, rotaļas, individuālais darbs vai integrētās nodarbības
8.30 Brokastis
 

9.00  – 10.30

 

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un integrētās rotaļnodarbības, atbilstoši nodarbību sarakstam

Gatavošanās pastaigai

11.00 Pastaig asvaigā gaisā- rotaļas, vērojumi, darbs, kustību attīstība
12.30 –13.00 Pusdienas
13.00 – 15.00 Gatavošanās dienas atpūtai, personīgās higienas darbības, bērnu atpūta.
15.00 – 15.30 Pakāpeniska celšanās, rotaļas.
15.30 Launags
 

16.00 – 19.00

Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālāis darbs, integrētās rotaļnodarbības, saskaņā ar nodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās.
Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāko daļu dienas gaitas darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas atpūtu un daļu nodarbību) organizē svaigā gaisā.

Ziemā ierobežojumi pastaigām svaigā gaisā, atkarīgi no gaisa temperatūras

 

Dienas gaitas izrakstus grupu skolotājas katra mācību gada sākumā izliek grupu vecāku stendos.
Bērnu dienas gaitā vadītāja var veikt izmaiņas, ja veikti grozījumi MK noteikumos, vai būtiski mainās iestādes darba organizācija, ja Pedagoģiskā padome vai Iestādes padome iesniedz pamatotus priekšlikumus.