MĀCĪŠANĀS PROCESS

Bērns pirmsskolā ir kā pētnieks un darītājs, kurš ar skolotāju atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās caurviju prasmes. Bērna mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība. Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoša vide. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa, vienlaikus pats domā par savu mācīšanos, apzinās savas intereses un izvirza savus mērķus. Skolotāja plāno mācībās sasniedzamo rezultātu, iekārto vidi un izvēlas materiālus un uzdevumus, vada un novēro bērna mācīšanos, līdzdarbojas, novērtē bērna sniegumu un attīstību, sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, kura rosina uzlabot sniegumu, pamēģināt ko jaunu.

ROTAĻNODARBĪBA DIENAS GARUMĀ

Pirmsskolā mācību procesu organizējam integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļnodarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos. Darbošanās un mācīšanās katru dienu notiek gan telpās, gan ārā. Bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt zināšanas un prasmes un pašiem prast tās novērtēt. Skolotāja mācīšanās procesā piedāvā daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus mācību līdzekļus- spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram pašam paplašināt savu pieredzi.

DROŠA UN PĀRRAUGĀMA VIDE

Mācību procesam nodrošinām emocionāli drošu un pārraugāmu vide, daudzfunkcionālu, pārveidojamu, kas piemērota gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam un kurā ir vieta gan atpūtai, gan kustību aktivitātēm un rotaļām, ar mācību centriem, un šajā telpā atrodas bērniem brīvi pieejami mācību līdzekļi, atgādnes, grāmatas. Mācību procesa atspoguļošana un aktivizēšana atbilstoši mācību tematam plakātos, sienu noformējumos, uzrakstos veicina bērnu mācīšanos un piederību mācīšanās procesam, kā arī dod iespēju novērtēt savu sniegumu.

Jaunumi

Sazinies ar mums

Adrese

Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

Tālrunis

64122885

E-pasts

1.pii@cesis.edu.lv